"New Status for Crowdfunding Platforms" by FSMA - FinTech Belgium

PERSBERICHT – FSMA – 31/01/2017

Version FR en dessous


Nieuw statuut voor crowdfundingplatformen

Op 1 februari 2017 worden nieuwe regels van kracht voor crowdfundingplatformen. Dergelijke platformen die investeringen in een onderneming mogelijk maken, moeten een vergunning aanvragen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ze moeten zich ook houden aan bepaalde gedragsregels.

De nieuwe wet werd in december 2016 goedgekeurd en heeft enkel betrekking op platformen waarop het publiek in een onderneming belegt met het oog op het ontvangen van een eventuele winst. De regels slaan dus niet platformen waarop het publiek een gift doet aan een project of een onderneming of om platformen waarop het publiek geld stort met het oog op het ontvangen van een tegenprestatie in natura.

De FSMA oefent toezicht uit op platformen die beleggingsinstrumenten commercialiseren. Ondernemingen die deze activiteit aanbieden, hebben in de meeste gevallen een afzonderlijke vergunning als “alternatieve-financieringsplatform” nodig. Gereglementeerde ondernemingen (zoals banken) die een activiteit als alternatieve-financieringsplatform uitoefenen, moeten geen aparte vergunningsaanvraag meer indienen.Vooraleer ze een vergunning verleent, screent de FSMA het ‘fit and proper’-karakter van de kandidaat-aandeelhouders en -leiding van de onderneming. Ze gaat ook na of de onderneming de verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid heeft afgesloten en of ze passend is georganiseerd, met bijzondere aandacht voor de organisatie op IT-vlak.

Alle ondernemingen die alternatieve-financieringsdiensten verlenen – zowel de crowdfundingplatformen met een vergunning als de gereglementeerde ondernemingen die actief mogen zijn zonder vergunning – moeten een aantal regels naleven. Zo moeten ze onder meer nagaan of de beleggers voldoende kennis en ervaring hebben om te beleggen in de aangeboden beleggingsinstrumenten. Als dat niet het geval is, moeten ze hen waarschuwen.

De FSMA houdt toezicht op de naleving van deze regels. Ze kan onder meer inspecties uitvoeren en alle nuttige informatie opvragen. Ze kan herstelmaatregelen en administratieve sancties opleggen aan ondernemingen die de wetgeving niet naleven. De niet-naleving van bepaalde regels is bovendien een strafrechtelijke inbreuk.

Voor openbaar aangeboden beleggingsinstrumenten moet in principe een prospectus worden opgesteld dat vooraf door de FSMA wordt gecontroleerd. De goedkeuring van zo’n prospectus en de vergunning als alternatieve-financieringsplatform houdt echter geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van het aanbod.

Daarnaast voert de wet een nieuwe prospectusvrijstelling in voor vergunde crowdfundingplatformen. Deze nieuwe vrijstelling houdt in dat voor openbare aanbiedingen geen prospectus moet worden gepubliceerd mits de totale tegenwaarde van de aanbieding minder dan 300.000 euro bedraagt en er voor maximum 5.000 euro per belegger kan worden ingeschreven.

De FSMA kan vanaf 1 februari 2017 vergunningsdossiers ontvangen. De FSMA moet zich uitspreken over een vergunningsaanvraag binnen drie maanden nadat zij een volledig dossier heeft ontvangen. Personen die bij de inwerkingtreding de geviseerde activiteit al uitoefenen, mogen dat voorlopig verder doen tot de FSMA zich over de vergunningsaanvraag heeft uitgesproken. Zij moeten de FSMA binnen twee maanden na de inwerkingtreding laten weten dat zij deze activiteit uitoefenen en binnen vier maanden na de inwerkingtreding een volledig vergunningsdossier indienen.

Alle informatie in verband met het aanvragen van een vergunning is terug te vinden op de website van de FSMA.

Kris PEETERS, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten: “Met deze wet creëren we een belangrijk instrument voor start-ups en KMO’s. Deze kunnen voortaan op een alternatieve wijze een financiering bekomen voor hun ondernemingsactiviteiten. Belangrijk daarbij is dat de bescherming van de financiële consument gevrijwaard blijft. We voorzien daartoe in passende gedragsregels in hoofde van de platformen en zorgen voor een passend toezicht door de FSMA.”Alexander DE CROO, Vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda: “Volgens de gegevens van Sirris hebben Belgische start-ups €329M kapitaal bijeengebracht in 2016. Deze cijfers, die een stijging aantonen van 23 % vergeleken met 2015, zijn bemoedigend. Toch vertegenwoordigen ze slechts 0,1 % van het op spaarrekeningen geplaatste bedrag. Het groeipotentieel blijft dus hoog. Het nieuwe kader dat we hebben gecreëerd zal deze groei bevorderen vermits beleggers in crowdfunding nu ook genieten van de tax shelter voor start-ups.

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy BORSUS verklaarde het volgende: “Wij wilden een juist evenwicht vinden tussen de bescherming van de investeerders en een zekere flexibiliteit. De KMO’s vormen de ruggengraat van onze economie, omdat zij alleen al 99,2 % van de ondernemingen uitmaken (volgens de Belgische definitie, namelijk een onderneming die minder dan 50 werknemers telt). Het is van cruciaal belang om te investeren in deze jonge ondernemingen, in deze starters, en om dit type van voorziening te ondersteunen die een aanvulling is op de ‘klassiekere’ financiële diensten.

Johan VAN OVERTVELDT, Minister van Financiën: “Met belastingvoordelen voor crowdfunding zorgen we ervoor dat beginnende ondernemers en KMO’s een betere toegang krijgen tot financiering. Meer dan ooit stimuleert deze regering ondernemerschap en de creativiteit in startende bedrijven.”

 

Brussel, 31 januari 2017

_______________________

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – FSMA – 31/01/2017

Nouveau statut pour les plateformes de crowdfunding

Le 1er février 2017, de nouvelles règles entrent en vigueur pour les plateformes de crowdfunding. Pareilles plateformes permettant d’effectuer un investissement dans une entreprise doivent demander un agrément auprès de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Elles doivent également se conformer à certaines règles de conduite.

La nouvelle loi a été approuvée en décembre 2016 et concerne uniquement les plateformes sur lesquelles le public peut investir dans une entreprise en vue de percevoir un éventuel bénéfice. Les règles ne concernent donc pas les plateformes sur lesquelles le public peut effectuer un don à un projet ou une entreprise ou encore les plateformes sur lesquelles le public peut verser de l’argent en vue de recevoir une contrepartie en nature.

La FSMA contrôle les plateformes qui commercialisent des instruments de placement. Les entreprises qui proposent cette activité ont, dans la plupart des cas, besoin d’un agrément distinct en qualité de « plateforme de financement alternatif ». Les entreprises réglementées (telles que les banques) qui exercent une activité en tant que plateforme de financement alternatif ne doivent plus introduire de demande d’agrément distincte.

Avant d’octroyer un agrément, la FSMA analyse le caractère ‘fit and proper’ des candidats aux titres d’actionnaires et de dirigeants de l’entreprise. Elle vérifie également si l’entreprise a conclu un contrat d’assurance de la responsabilité civile professionnelle obligatoire et si elle dispose d’une organisation adéquate, en consacrant une attention particulière à l’organisation sur le plan IT.

Toutes les entreprises qui fournissent des services de financement alternatif – tant les plateformes de crowdfunding disposant d’un agrément que les entreprises réglementées qui peuvent être actives sans agrément – doivent respecter un certain nombre de règles. Elles doivent ainsi notamment examiner si les investisseurs disposent des connaissances et de l’expérience suffisantes pour investir dans les instruments de placement proposés. Si tel n’est pas le cas, elles doivent mettre en garde les investisseurs.

La FSMA veille au respect de ces règles. Elle peut, entre autres, effectuer des inspections et demander toutes les informations utiles. Elle peut imposer des mesures de redressement et des sanctions administratives aux entreprises qui ne respectent pas la législation. Le non-respect de certaines règles constitue en outre une infraction pénale.

Pour les offres publiques d’instruments de placement, il y a en principe lieu d’établir un prospectus qui est soumis à un contrôle préalable de la FSMA. L’approbation d’un tel prospectus et l’agrément en qualité de plateforme de financement alternatif n’impliquent toutefois aucune appréciation de l’opportunité et de la qualité de l’offre.

La loi instaure en outre une nouvelle dispense de prospectus pour les plateformes de crowdfunding agréées. Cette nouvelle dispense implique que pour les offres publiques, il n’y a pas lieu de publier un prospectus pour autant que le montant total de l’offre soit inférieur à 300.000 euros et que le montant total de souscription individuelle par investisseur ne dépasse pas les 5.000 euros.

La FSMA peut recevoir des dossiers d’agrément à partir du 1er février 2017. Elle doit se prononcer sur une demande d’agrément dans les trois mois de la réception d’un dossier complet. Les personnes qui exercent déjà l’activité visée au moment de l’entrée en vigueur peuvent provisoirement poursuivre l’exercice de celle-ci jusqu’à ce que la FSMA se soit prononcée sur la demande d’agrément. Elles doivent notifier l’exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l’entrée en vigueur et introduire un dossier complet dans les quatre mois de l’entrée en vigueur.

Toutes les informations concernant la demande d’un agrément sont disponibles sur le site web de la FSMA.

Kris PEETERS, Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs : « Cette loi permet l’instauration d’un instrument important pour les start-ups et les PME. Celles-ci peuvent dorénavant obtenir, d’une façon alternative, un financement pour leurs activités professionnelles. Il est important de noter que la protection des consommateurs financiers reste garantie. A cette fin, nous avons prévu des règles de conduite appropriées que les plateformes doivent respecter et avons veillé à la mise en place d’un contrôle adéquat par la FSMA. »

Alexander DE CROO, Vice-Premier ministre et ministre de l’Agenda numérique : « Selon les données de Sirris, les startups belges ont levé 329M€ de capitaux en 2016. Ces chiffres, en hausse de 23 % par rapport à 2015, sont encourageants. Toutefois, ils ne représentent que 0,1 % des montants placés sur des comptes épargne. Le potentiel de croissance reste donc important. Le nouveau cadre mis en place va favoriser cette croissance, grâce au fait que les investisseurs en crowdfunding pourront maintenant bénéficier du tax shelter start-ups. »

Pour le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale Willy BORSUS : « Nous avons voulu trouver un juste équilibre entre la protection des investisseurs et une certaine flexibilité. Les PME constituent la colonne vertébrale de notre économie puisqu’elles représentent à elles seules 99,2 % des entreprises (selon la définition belge, à savoir une entreprise de moins de 50 employés). Il est capital d’investir dans ces jeunes entreprises, dans ces starters, et de soutenir ce type de dispositif complémentaire aux services financiers plus ‘classiques’. »

Johan VAN OVERTVELDT, Ministre des Finances : « Grâce aux avantages fiscaux en faveur du crowdfunding, nous assurons aux entrepreneurs qui débutent et aux PME un meilleur accès au financement. Ce gouvernement encourage plus que jamais l’esprit d’entreprendre et la créativité dans les jeunes entreprises. »

Bruxelles, 31 janvier 2017

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2021 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?