PRESS RELEASE - STUDY "THE RISE OF FINTECH" - FinTech Belgium

PRESS RELEASE
PERSBERICHT (NL versie)
COMMUNIQUE DE PRESSE (version FR)

How does the Belgian Fintech finance itself?
A peek behind the scenes of a booming sector.

Each year, tens of millions of euros are invested in start-ups and scale-ups who were viewed with suspicion barely five years ago, but nowadays command respect and seriously start tickling banks, eventually jumping on the bandwagon as well.

« Beyond the Hype », the theme of the third edition of the Fintech Belgium Summit, held on the 22nd of October at Bozar, speaks for itself. During the event, an oversight of the sector will be unveiled, as well as the conclusions of an exclusive research about its funding. Hereby a taste of what to expect…

Brussels, 11 October 2018 – Even though money remains a topic of taboo in Belgium, some did put all their former hesitations aside to now welcome investments as a sign of trust, an acknowledgment of their entrepreneurial talent and a reason of profound pride. Fintech Belgium NPO, the professional association, has ordered Avolta Partners – one of Europe’s most dynamic ‘M&A-boutiques’ of the new technologies sector – and data.be – the expert on data mining – to map both the Belgian Fintech sector and its tendencies in terms of funding.

From 0 to 800 in three years… That’s the ambitioned registration rate acceleration to our yearly conference, which is just the tip of the iceberg when discussing everything which is currently happening in our industry”, declares Jean-Louis Van Houwe, recently elected as president of the NPO Fintech Belgium. “This dynamic and the following potential leads to an enormous enthusiasm amongst Business Angels, Crowdfunders, Capital Riskers and other Belgian (72%) or international (16% of which are Swiss, 8% American and 4% French) venture funds. They give us the means of our ambitions, while the public sector also invests 10%”.

In three years, 69% of the fundraisers have been obtained in favor of the so-called ‘young sprouts’, and 36% of them are, since then, busy with their second venture round . While about 7% of the starters spread a the biggest part of their capital (between 60 and 100% of the shares), the majority (75%) remains lord and master of their enterprises, whereas 17% flirts with 50% of relinquished shares – a way for Venture Capitalists to cover their risks.

The majority of Belgian Fintech enterprises (60%) are currently estimated below 5 million euros, which makes sense as it remains a young sector. 18% is worth between 5 and 15 million, while just more than 20% of the players are worth more than 15 million. Anytime, iBanFirst, Spreds and Qover parade at the head of this classification with a total value of more than 90 million euros together.

Since 2015, three players – of which two are our members – (iBanFirst, Qover and Rydoo-Xpenditure) have succeeded in obtaining over 19 of the more than 55 million euros gathered by Belgian fintechs in less than 39 fundraisers”, concludes Jean-Louis Van Houwe. “If we take a good look at the innovation, the passion and the evolution of our 74 other members, we have reason to believe that this is merely the beginning.”

The analysis, requested by Fintech Belgium NPO, also allowed to identify the different business models of their members and rank them on basis of their activities (from payment methods to blockchain solutions, through infrastructure, managed solutions and insurances), of their market (BtoB, BtoC, BtoBtoC, PtoP, etc.) and finally their revenue models (via subscription or commissions through a website, an application or in the form of a  software As A Service).

‘The Fintech’ is thus from now on ‘The FintechS’! But that is a another story – more about it during the Summit of 22 October.


Contact Vademecom to get accreditation for the Fintech Belgium Summit.

About the Fintech Belgium Summit: www.fintechsummit.be

About the methodology: This study was conducted by Avolta Partners, which evaluated all fundraisers of Belgian start-ups between 2015 and 2017 through its platform Avolta.io and other private sources. Of the 265 evaluated procedures, 32 fundraisers were classified as ‘fintech’ by the M&A analysts, i.e. 12% of the Belgian start-ups financed throughout this period. The legal and financial data of each of these enterprises were subsequently analysed thanks to the collaboration of the boutique with data.be, in order to allow calculating the value increase of the young enterprises.

About Fintech Belgium NPO:

Fintech Belgium NPO (www.fintechbelgium.be) is an association created in 2015 by and for the FinTechs in Belgium and is the first and largest Fintech community of the country. The association gathers professionals from the financial world, young entrepreneurs as well as investors, all inspired by disruptive business models and new technologies within the financial service sector.

Our three main missions are:

  • Create a platform for dialogue with the regulators and other stakeholders;
  • Actively and concretely promote the fintech sector in Belgium, as well as the Belgian Fintechs abroad;
  • Boost exchanges of ‘best practices’ inside and outside the community.

To acquire accreditation for the Fintech Summit, more information or illustrations:

VADEMECOM
Marc Henri De Bruyne
[email protected]
+32 (0)486 96 49 49

Download: PR_FintechBelgium_Study_EN_181011 

___________________

 

Hoe financiert de Belgische Fintech zich?
Een blik achter de schermen van een boomende sector.

Tientallen miljoenen euro’s worden elk jaar geïnvesteerd in deze start-ups en scale-ups die nauwelijks vijf jaar geleden nog met argwaan bekeken werden, maar tegenwoordig respect afdwingen en voor serieuze kriebels zorgen bij de banken, die eindelijk mee op de trein springen.

« Beyond the Hype », het thema van de derde editie van de Fintech Belgium Summit die op 22 oktober plaatsvindt in Bozar, spreekt voor zich. Tijdens het evenement zal een overzicht van de sector verspreid worden, net als de conclusies van een onuitgegeven onderzoek rond de financiering ervan gepresenteerd worden. Hieronder lichten we een tipje van de sluier…

 

Brussel, 11 oktober 2018 – Ook al blijft geld een taboeonderwerp in België, toch zijn er sommigen die hun oude schroom overboord gegooid hebben en dat wat in hen geïnvesteerd wordt beschouwen als een teken van vertrouwen, een erkenning van hun ondernemingstalent en een reden tot grote trots. Fintech Belgium vzw, de Belgische beroepsvereniging, heeft zo Avolta Partners, een van Europa’s meest dynamische ‘M&A-boutiques’ in de sector van de nieuwe technologieën, en data.be, de expert in dataverwerking, de opdracht gegeven om zowel de Belgische Fintechsector als zijn tendenzen op het vlak van financiering in kaart te brengen.

Van 0 naar 800 in drie jaar… Dat is onze ambitie wat betreft het aantal inschrijvingen voor onze jaarlijkse conferentie, die slechts het topje van de ijsberg is als het gaat over alles wat in onze industrie gebeurt”, verklaart Jean-Louis Van Houwe, onlangs verkozen tot president van de vzw Fintech Belgium. “Deze dynamiek en het potentieel dat hieruit volgt, leidt tot een enorm enthousiasme bij Business Angels, Crowdfunders, Capital Riskers en andere Belgische (72%) of internationale (waarvan 16% Zwitserse, 8% Amerikaanse en 4% Franse) Venture Funds. Zij geven ons zo de mogelijkheid om onze ambities te verwezenlijken, zelfs als de openbare sector ook 10% investeert”. 

In drie jaar tijd is 69% van de fondsenwervingen binnengehaald ten voordele van ‘jonge spruiten’, en 36% van hen is sindsdien bezig aan een tweede investeringsronde. Als ongeveer 7% van de starters een groot deel van hun kapitaal spreidt (tussen 60 en 100% aandelen), blijft de meerderheid (75%) heer en meester van hun onderneming, terwijl 17% flirt met 50% afgestane delen – een manier voor de Venture Capitalists om hun risico’s in te dekken.

De meerderheid van de Belgische Fintechondernemingen (60%) wordt momenteel geschat op minder dan 5 miljoen euro, wat niet onlogisch is gezien de jeugdigheid van de sector. 18% is tussen de 5 en 15 miljoen euro waard, terwijl net iets meer dan 20% van de spelers meer dan 15 miljoen waard is. Anytime, iBanFirst, Spreds en Cover prijken zo bovenaan het klassement met een opgetelde waarde van meer dan 90 miljoen euro.

Sinds 2015 zijn drie spelers, waaronder twee van onze leden (iBanFirst, Qover en Rydoo-Xpenditure) erin geslaagd om meer dan 19 van de ruim 55 miljoen door Belgische fintechs verzamelde euro op te halen in niet minder dan 39 fondsenwervingen”, besluit Jean-Louis Van Houwe. “Als we de innovatie, de passie en de evolutie van onze andere 74 leden analyseren, hebben we reden om te denken dat dit slechts het begin is.”

De analyse op verzoek van Fintech Belgium vzw liet eveneens toe om de verschillende businessmodellen van hun leden te identificeren en om hen zo te rangschikken op basis van hun activiteiten (gaande van betalingsmethodes met blockchainoplossingen over infrastructuur en beheersoplossingen tot verzekeringen), van hun markt (BtoB, BtoC, BtoBtoC, PtoP, enz.) en ten slotte hun verdienmodel (via een abonnement of commissies via een site, een applicatie of in de vorm van de Software As A Service).

‘De Fintech’ is voortaan dus ‘de Fintechs’! Maar dat is een ander verhaal – meer daarover in de zaal Henri Le Boeuf tijdens de Summit van 22 oktober.


Contacteer Vademecom voor accreditatie voor de Fintech Belgium Summit.

Over de Fintech Belgium Summit: www.fintechsummit.be

Over de methodologie: Deze studie werd uitgevoerd door Avolta partners, dat alle fondsenwervingen van Belgische start-ups tussen 2015 en 2017 evalueerde op basis van zijn platform Avolta.io en andere privébronnen. Van de 265 geëvalueerde procedures werden 32 fondsenwervingen geklasseerd als ‘fintech’ door de M&A-analysten, ofwel 12% van de Belgische start-ups gefinancieerd in die periode. De wettelijke en financiële gegevens van elk van deze ondernemingen zijn vervolgens geanalyseerd dankzij een samenwerking tussen de boutique en data.be, zodat de waardestijgingen van de jonge bedrijven berekend konden worden.

Over Fintech Belgium vzw:
Fintech Belgium vzw (www.fintechbelgium.be) is een vereniging voor en door Fintechs in België, die opgericht werd in 2015 en de eerste en grootste Fintechcommunity van het land is. De vereniging verzamelt zowel professionals uit de financiële wereld als jonge ondernemers en investeerders, allen geïnspireerd door disruptieve businessmodellen en nieuwe technologieën binnen de financiëledienstensector.

Onze 3 belangrijkste missies zijn:

  • Een platform voor dialoog met de regulators en andere stakeholders opzetten;
  • De fintechsector in België actief en concreet promoten, net als de Belgische Fintechs in het buitenland;
  • Het uitwisselen van ‘best practices’ binnen en buiten de community bevorderen.

Om een accreditatie voor de Fintech Summit, meer info of illustraties te verkrijgen:
VADEMECOM
Marc Henri De Bruyne
[email protected]
+32 (0)486 96 49 49

Download het persbericht : PB_FintechBelgium_Studie_NL_181011

___________________

Comment la Fintech belge se finance-t-elle ?
Le dessous des cartes d’un secteur en plein boum.

Des dizaines de millions d’euros sont investis chaque année dans ces startups et autres scale-ups qui laissaient circonspect il y a 5 ans à peine, mais forcent désormais le respect et commencent sérieusement à titiller les banques qui s’associent finalement au mouvement.

« Beyond the Hype », le thème de la troisième édition du Fintech Belgium Summit qui aura lieu le 22 octobre à Bozar, parle de lui-même. À cette occasion, les conclusions d’une enquête inédite sur le financement et la cartographie du secteur seront divulguées. Levons ici un pan du voile…

 

Bruxelles, le 11 Octobre 2018 – Si l’argent est un sujet tabou en Belgique, certains ont viré leur cuti et considèrent celui qu’on investit en eux comme un signe de confiance, une reconnaissance de leur talent d’entrepreneur et une grande fierté. La fédération professionnelle Fintech Belgium asbl a ainsi missionné Avolta Partners, une des ‘boutiques M&A’ les plus dynamiques d’Europe dans le secteur des nouvelles technologies, et data.be, l’expert en structuration de données, afin de mettre en carte le secteur des Fintech belges ainsi que ses tendances en termes de financement.

« De 0 à 800 en trois ans… C’est l’accélération ambitionnée du taux d’inscriptions à notre conférence annuelle qui n’est que la partie émergée de ce qui se passe dans notre industrie », explique Jean-Louis Van Houwe, Président fraîchement élu de l’asbl Fintech Belgium. « Cette dynamique et le potentiel qui en découle, génèrent un immense enthousiasme auprès des Business Angels, Crowfunders, Capital Riskers, et autres Venture Funds belges (72%) ou internationaux (dont 16% de suisses, 8% d’américains et 4% de français). Ils nous donnent ainsi les moyens de nos ambitions alors que même le secteur public s’y met à hauteur de 10% ».

En trois ans, 69% des levées de fonds ont été réalisées au bénéfice de ‘jeunes pousses’ et 36% d’entre elles en sont, depuis lors, à leur deuxième tour d’investissement. Si environ 7% de ces starters diluent une majorité de leur capital (entre 60 et 100% d’actions), la plupart (75%) restent maîtres à bord de leur entreprise alors que 17% fleurtent avec les 50% de parts concédées. Une manière pour les Venture Capitalists de couvrir leurs risques.

La majorité des entreprises Fintech belges (60%) sont évaluées à moins de 5 millions d’euros pour le moment, ce qui est assez normal vu la jeunesse du secteur. 18% valent entre 5 et 15 millions d’euros alors que la valorisation d’un peu plus de 20% des acteurs s’envole au-delà des 15 millions. Anytime, iBanFirst, Spreds et Qover caracolent ainsi en tête du classement avec une valorisation de plus de 90 millions d’euros à elles quatre.

« Depuis 2015, rien que trois players dont deux sont issus de nos membres (iBanFirst et Qover) ont réussi à capter 19 des plus de 55 millions d’euros levés dans le secteur des Fintech belges en pas moins de 39 levées de fonds », conclut Jean-Louis Van Houwe. « Si on analyse l’innovation, la passion et l’évolution de nos 74 autres affiliés, on est en droit de penser que ce n’est qu’un début. »

L’analyse commandée par Fintech Belgium asbl a également permis d’identifier les différents business models de ses membres et d’ainsi les classifier sur base de leurs activités (allant de la méthode de paiement aux solutions blockchain, en passant par l’infrastructure, la gestion pilotée ou encore les assurances), de leur marché (BtoB, BtoC, BtoBtoC, PtoP, etc.), et enfin leur mode de commercialisation (par souscription ou commissionnement au travers d’un site internet, d’une application ou sous le format de Software As A Service).

‘La Fintech’ cède donc désormais la place ‘aux Fintechs’ ! Mais ceci est une autre histoire qui sera dévoilée dans la salle Henri Le Bœuf, lors du Summit du 22 octobre.

Contactez Vademecom afin d’obtenir une accréditation pour le Fintech Belgium Summit.

À propos du Fintech Belgium Summit: www.fintechsummit.be

À propos de la méthodologie : Cette étude a été réalisée par Avolta Partners, qui a recensé toutes les levées de fonds réalisées par les startups belges entre 2015 et 2017, à partir de sa plateforme Avolta.io et d’autres sources privées. Sur les 265 opérations ainsi obtenues, 32 levées de fonds ont été classées comme « fintech » par les analystes M&A, soit 12% des startups belges financées sur la période. Les données légales et financières de chacune de ces entreprises ont ensuite été analysées grâce au partenariat que la boutique a noué avec data.be, afin notamment de calculer les valorisations de ces jeunes pousses.

A propos de Fintech Belgium asbl :
Fintech Belgium asbl (www.fintechbelgium.be ) est une fédération établie par et pour les FinTechs de Belgique. Créée en 2015, il s’agit de la première et plus grande communauté de Fintechers du Royaume. La fédération rassemble tant des professionnels de la finance que des jeunes entrepreneurs et des investisseurs, tous animés par les business models disruptifs et les nouvelles technologies au sein de l’industrie des services financiers.

Nos 3 missions principales sont :

  • Constituer une plate-forme de dialogue avec les régulateurs et autres parties prenantes.
  • Promouvoir activement et concrètement le secteur de la Fintech en Belgique de même que les Fintechs belges à l’étranger.
  • Favoriser les échanges de bonnes pratiques à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté.

Afin d’obtenir une accréditation pour le Fintech Summit, plus d’informations et des illustrations :
VADEMECOM
Marc Henri De Bruyne
mh@vademecom.be
+32 (0)486 96 49 49

Télécharger le CP_FintechBelgium_Etude_FR_181011

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2021 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?