Press Release - Belgian Fintech Fever - FinTech Belgium

PRESS RELEASE
PERSBERICHT (NL versie)
COMMUNIQUE DE PRESSE (version FR)

Belgian fintech fever: a 600% increase in capital raised amidst COVID crisis!

Even from a distance, the hundreds of participants in the fifth edition of the DFS (Digital Finance Summit) will have good reason to congratulate themselves on 24 November. All signs point towards growth, so the visionary theme of the event is, unsurprisingly, ‘The World After!’…

With more than 33 billion euros[1] invested throughout Europe, the fintech sector is by far the biggest industry of the future in terms of capital (almost double that of HealthTechs, who are in second place). But that doesn’t mean that everything has been done and dusted!

With more determination than ever, the association Fintech Belgium is now putting the strike force of its members as well as the inventiveness of their operational and alternative financing solutions at the service of the revival of the national economy.

Brussels, 18th November 2020. Since 2000, nearly 890 million euros have been invested in Belgian fintechs, including more than 368 million this year alone… That is 6 times more than in 2019. This exceptional amount must obviously be put into perspective, taking into account the IPO of UnifiedPost, which counts for a lot, although it took place in September, a particularly gloomy month on the markets. In any case, the entire industry is delighted to have the first Belgian ‘unicorn’ in its ranks!

One thing is certain, very quickly, venture capitalists took precise note of what is going on today and of the potential for the future.

“As the most respectable studies agree that companies as well as consumers have made, in recent months, a 5-year leap in terms of adopting new technologies, fintechs have more than ever proved their ‘raison d’être’ by allowing the national economy to limit the damage of the health crisis,” explains Jean-Louis Van Houwe, President of the professional association Fintech Belgium. “The creativity of our members, the use of their solutions in crisis-resistant devices, but also and above all the resilience of all players in the economy, both private and public ones, will help thousands of companies, traders and other self-employed people to keep their heads above water.”

From the explosion of online retailers, contactless payments in the physical world, the implementation of alternative remuneration and local consumer incentives to facilitating international transactions, the unprecedented craze for business management platforms and related liquidity optimisation tools or collection solutions… At all levels of society, the fintech industry has played a life-saving role in the midst of the coronavirus crisis.

“In times of need you meet your true friends! And citizens, entrepreneurs, the associative world, as well as our political leaders have helped us earn our stripes. Add to this a rather favourable legislation, such as the advent of the PSD2, as well as the announcement of an ambitious, digital-based European recovery plan, and we have more than enough reason to hope for the best in the years to come,” Jean-Louis Van Houwe concludes. “That said, we cannot rest on our laurels. Reinventing ourselves is in our DNA and, to do so, we intend to give ourselves the means to achieve our ambitions. One only has to look at the fact that our Dutch neighbours have raised almost twice as much capital as we have over the last 20 years to understand that we certainly must not lower our guard.”

The DFS, the sector’s high-powered trade fair, aims to address all the industry’s hot spots in a few days’ time in plenary sessions, interactive workshops and online pitches. The aim is to exchange best practices in terms of talent recruitment, regulation, fundraising, cloud computing, big data, blockchain, crypto assets, artificial intelligence, cybersecurity, etc.

In order to open this new chapter on a solid and unifying basis, Fintech Belgium will inaugurate a brand-new 7,000 m² headquarters in the heart of the European capital in May. This location will serve, among other things, as a coworking and meeting space for its more than 100 members, while also housing the EDFA, the brand new European Digital Finance Association, which already brings together 13 sister associations, Fintech Belgium being one of its founding members.

About Fintech Belgium asbl/vzw:

Fintech Belgium asbl/vzw (www.fintechbelgium.be) is a federation established by and for the fintechs of Belgium. Created in 2015, it is the first and largest community of fintech companies in the Kingdom. The federation brings together financial professionals as well as young entrepreneurs and investors, all driven by the disruptive business models and new technologies within the financial services industry.

Our 3 main missions are:

  • Provide a platform for dialogue with regulators and other stakeholders.
  • To actively and concretely promote the fintech sector in Belgium as well as Belgian fintechs abroad.
  • To foster the exchange of best practices within and outside the community.

For more information and illustrations:
VADEMECOM
Vincent Morrens
[email protected]
+32 (0) 475 93 25 16

[1] Source of the amounts © 2020 – Sirris, Omar Mohout

Download: PR FintechBelgium 201118 

___________________

Belgische fintech- koorts: 600% meer kapitaal ingezameld tijdens COVID-crisis!

Ook op afstand zullen de honderden deelnemers van de vijfde editie van de DFS (Digital Finance Summit) aanstaande 24 november reden te over om zichzelf op de borst te kloppen. Alle seinen staan op groen om te groeien, wat ook – weinig verrassend – het visionaire thema van het event verklaart: ‘The World After!’ …

Met meer dan 33 miljard euro aan investeringen 1 in heel Europa, is de fintechsector met voorsprong de industrie van de toekomst waar het meeste geïnvesteerd wordt (meer dan het dubbele van de HealthTechs, die zich op de tweede plaats bevinden). Maar daarom is het spel nog niet gespeeld.

De vereniging Fintech Belgium gebruikt nu, meer dan ooit, zowel de slagkracht van haar leden als de vindingrijkheid van hun operationele en alternatieve financieringsoplossingen om de nationale economie te helpen herstellen.

Brussel, 18 november 2020. Sinds 2000 is er bijna 890 miljoen euro geïnvesteerd in Belgische fintechs, waarvan meer dan 368 miljoen dit jaar alleen al. Dat is 6 keer meer dan in 2019. Natuurlijk moet dit uitzonderlijke bedrag in perspectief worden geplaatst, door de beursgang van UnifiedPost, ook vond deze plaats in september, een bijzonder sombere maand op de markten. In ieder geval is de hele industrie blij een eerste Belgische ‘witte raaf’ in haar gelederen te hebben!
Eén ding is zeker, “durfkapitalisten” hebben heel snel en duidelijk gezien wat er aan de gang is en wat het potentieel is voor de toekomst.

“Terwijl de meest betrouwbare studies het erover eens zijn dat zowel de bedrijven als de consumenten de afgelopen maanden een sprong van vijf jaar hebben gemaakt wat betreft het introduceren van nieuwe technologieën, hebben fintechs meer dan ooit hun bestaansrecht bewezen door de nationale economie in staat te stellen de schade tijdens de huidige gezondheidscrisis te beperken” zegt Jean-Louis Van Houwe, voorzitter van de beroepsvereniging Fintech Belgium” De creativiteit van onze leden, het gebruik van hun oplossingen in crisiswerende initiatieven, maar ook – en vooral – de veerkracht van alle economische privé- en publieke spelers, zullen duizenden bedrijven, handelaars en andere zelfstandigen helpen om het hoofd boven water te houden.”

Van de boom van online winkelen, contactloos betalen in de fysieke wereld, de implementatie van alternatieve vergoedingen en lokale consumentenstimulansen tot het faciliteren van internationale transacties, de revolutie van Enterprise Management Platforms en de daaruit vloeiende liquiditeitsoptimalisatietools en incasso-oplossingen – de fintechindustrie heeft op alle maatschappelijke niveaus een levensreddende rol gespeeld in de coronacrisis.

“In nood leer je je echte vrienden kennen! En de burger, ondernemers, de verenigingswereld en onze politieke leiders hebben ons geholpen om onze sporen te verdienen. Voeg daar een vrij gunstige wetgeving aan toe, zoals de komst van de PSD2, alsook de aankondiging van een even ambitieus als digitaal georiënteerd Europees herstelplan, en we mogen terecht hopen op het beste voor de komende jaren,” besluit Jean-Louis Van Houwe. “Dat gezegd zijnde, mogen we niet op onze lauweren rusten. Heruitvinden zit in ons DNA en om dat te doen, willen we onszelf de middelen geven om onze ambities te verwezenlijken. Kijk maar naar onze Nederlandse buren, die bijna twee keer zoveel kapitaal hebben opgehaald als wij in de afgelopen twintig jaar. Van de wacht laten vallen, is er dus geen sprake.”

De DFS, de hoogmis van de fintechsector, wil in een paar dagen tijd alle knelpunten uit de industrie aansnijden via plenaire sessies, interactieve workshops en online pitches. Het doel is best practices uit te wisselen op het gebied van talentwerving, wetgeving, fundraising, cloudcomputing, Big Data, Blockchain, crypto-assets, artificiële intelligentie, cyberveiligheid, enz.
Om het volgende hoofdstuk op een tastbare, verenigende basis af te trappen, zal Fintech Belgium in mei een gloednieuw hoofdkantoor van 7.000 m² inwijden in het hart van de Europese hoofdstad. Deze ruimte zal onder
meer dienen als een coworking- en ontmoetingsplaats voor de meer dan 100 leden van de organisatie, en zal ook onderdak bieden aan de EDFA, de recent opgerichte European Digital Finance Association, die al 13 zusterverenigingen samenbrengt en waarvan Fintech België een van de stichtende leden is.

Over Fintech Belgium vzw:
Fintech Belgium vzw (www.fintechbelgium.be ) is een vereniging die in 2015 is opgericht door en voor fintechs in België. Het gaat om de eerste en grootste gemeenschap van fintechers in het koninkrijk. De vereniging brengt zowel financiële professionals als jonge ondernemers en investeerders samen, allen gedreven door disruptieve bedrijfsmodellen en nieuwe technologieën binnen de financiële dienstensector.

Onze 3 belangrijkste missies zijn:

– een platform bieden voor dialoog met regelgevers en andere stakeholders
– het actief en concreet promoten van de fintechsector in België en de Belgische fintechs in het buitenland
– het uitwisselen aanmoedigen van beste praktijken binnen en buiten de gemeenschap

Voor meer info en afbeeldingen:
VADEMECOM
Vincent Morrens
[email protected]
+32 (0) 475 93 25 16

1 Source des montants © 2020 – Sirris, Omar Mohout

Download het persbericht : PB FintechBelgium NL 201118

___________________

La fièvre des fintechs belges : une hausse de 600% de capitaux levés en pleine période Covid !

Même à distance, les centaines de participants à la cinquième édition du DFS (Digital Finance Summit) auront de bonnes raisons de se congratuler ce 24 novembre. Tous les voyants sont au vert afin de croître, raison pour laquelle le thème visionnaire de l’événement est, sans surprise : ‘The World After !’…

Avec plus de 33 milliards d’euros[1] investis sur l’ensemble de l’Europe, le secteur des fintechs est, de loin, l’industrie d’avenir la plus capitalisée (près du double des HealthTechs qui se retrouvent en seconde position). Mais rien n’est joué pour autant !

Plus volontariste que jamais, l’association Fintech Belgium met désormais la force de frappe de ses membres et l’inventivité de leurs solutions tant opérationnelles que de financements alternatifs, au service de la relance de l’économie nationale.

Bruxelles, le 18 novembre 2020. Depuis l’an 2000, ce sont près de 890 millions d’euros qui ont été investis dans les fintechs belges, dont plus de 368 millions rien que cette année… Soit six fois plus qu’en 2019. Ce montant exceptionnel doit évidemment être mis en perspective, en tenant compte de l’IPO d’UnifiedPost qui y compte pour beaucoup, bien que cette entrée en bourse eu lieu en septembre, un mois particulièrement morose sur les marchés. Quoiqu’il en soit, toute l’industrie se réjouit d’ainsi pouvoir compter la première ‘licorne’ belge dans ses rangs !

Une chose est certaine, les ‘capital-risqueurs’ ont donc très rapidement vu clair dans ce qui se trame aujourd’hui et le potentiel à venir.

« Si les études les plus sérieuses[2] s’accordent pour dire que les entreprises comme les consommateurs viennent de faire, ces derniers mois, un bond de 5 ans en termes d’adoption des nouvelles technologies, les fintechs ont plus que jamais prouvé leur raison d’être en permettant à l’économie nationale de limiter la casse durant cette crise sanitaire. » explique Jean-Louis Van Houwe, Président de l’association professionnelle Fintech Belgium. « La créativité de nos membres, l’utilisation de leurs solutions dans des dispositifs de résistance à la crise, mais aussi et surtout la résilience de tous les acteurs de l’économie, tant privés que publics, vont aider des milliers d’entreprises, de commerçants et autres indépendants à garder la tête au-dessus de l’eau. »

Qu’il s’agisse de l’explosion des sites de vente en ligne, de paiements sans contact dans le monde physique, de la mise en place de rémunérations alternatives et d’actions d’incitation locale à la consommation, sans parler de la facilitation des transactions à l‘international, de l’engouement inédit pour les plateformes de gestion d’entreprise ou encore leur corolaire d’outils d’optimisation des liquidités et de solutions de recouvrement… à tous les étages de la société, l’industrie des fintechs a joué un rôle salvateur en pleine crise de coronavirus.

« C’est dans le besoin que l’on reconnait ses vrais amis ! Et les citoyens, les entrepreneurs, le monde associatif, comme nos dirigeants politiques nous ont permis de gagner nos lettres de noblesse. Ajoutons à cela une législation plutôt favorable, comme l’avènement de la PSD2, ainsi que l’annonce d’un plan de relance européen aussi ambitieux qu’axé sur le digital, et nous sommes en droit d’espérer le meilleur pour les années à venir. » conclut Jean-louis Van Houwe. « Cela dit, hors de question de nous reposer sur nos lauriers. Se réinventer est dans notre ADN et, pour cela, nous comptons bien nous donner les moyens de nos ambitions. Il suffit simplement d’analyser le fait que nos voisins hollandais ont levé près de deux fois plus de capitaux que nous sur ces 20 dernières années pour comprendre que nous ne devons certainement pas baisser la garde. »  

Le DFS, la grand-messe du secteur, a ainsi pour objectif d’aborder, d’ici quelques jours, tous les points chauds de l’industrie au cours de sessions plénières, de workshops interactifs et de pitches en ligne. Il sera question d’échanger les bonnes pratiques en termes de recrutement de talents, de réglementation, de levée de fonds, de Cloud Computing, de Big Data, de Blockchain, de Crypto-assets, d’Intelligence Artificielle, de Cybersécurité, etc.

Afin d’ouvrir ce nouveau chapitre sur des bases aussi solides que fédératrices, Fintech Belgium va inaugurer, en mai prochain, un quartier général flambant neuf de 7.000 m² en plein cœur de la capitale européenne. Ce lieu servira, entre autres, d’espace de coworking et de rencontre pour ses plus de 100 membres, tout en abritant l’EDFA, la toute nouvelle European Digital Finance Association qui rassemble déjà 13 associations sœurs Fintech Belgium étant un des ses membres fondateurs.

A propos de Fintech Belgium asbl :

Fintech Belgium asbl (www.fintechbelgium.be ) est une fédération établie par et pour les FinTechs de Belgique. Créée en 2015, il s’agit de la première et plus grande communauté de Fintechers du Royaume. La fédération rassemble tant des professionnels de la finance que des jeunes entrepreneurs et des investisseurs, tous animés par les business models disruptifs et les nouvelles technologies au sein de l’industrie des services financiers.

Nos 3 missions principales sont :

  • Constituer une plateforme de dialogue avec les régulateurs et autres parties prenantes.
  • Promouvoir activement et concrètement le secteur de la Fintech en Belgique de même que les Fintechs belges à l’étranger.
  • Favoriser les échanges de bonnes pratiques à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté.

Pour plus d’informations et illustrations:

VADEMECOM
Vincent Morrens
[email protected]
+32 (0) 475 93 25 16

[1] Source des montants © 2020 – Sirris, Omar Mohout
[2] https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days

Télécharger le CP FintechBelgium FR 201118

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2021 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?